VirtualHost là một cấu hình trong tập tin httpd.conf của apache, nó giúp máy tính / host  của bạn có thể tạo và làm việc với nhiều domain