Zend Framework 2 đang là một trong những PHP Framework đang được rất nhiều lập trình viên website quan tâm và chú ý tới, nó cung cấp hỗ