Tối ưu số lượng kết nối đến server cho website Như các bạn đã biết, khi một trang web html được tải xuống nó còn bao gồm các